God vandkvalitet i havedammen er vigtigt

Hold øje med vandkvaliteten i havedammen. Mange og store fisk i din havedam udgør en stor belastning af din vandkvalitet. Derfor bør du løbende måle værdierne i din havedam. Du skal bl.a. tjekke: vandets hårdhed, pH værdi og iltindhold – og så er det vigtigt, at du holder øje med temperaturen. 

Mål vandkvalitet i din havedam

Kvælstof i form af ammoniak, nitrit, nitrat og fosfat indgår i de processer, der skal omsætte det organiske affald, så dine fisk kan trives. Grundlæggende handler det om at finde den naturlige biologiske balance i din havedam, så dine fisk og planter trives.

Det er ret nemt og hurtigt overstået. Du skal blot anskaffe dig et testsæt og gøre det til en ugentlig rutine at tjekke vandkvaliteten.

måler vandvaerdier ved havedam
Max måler vandværdierne i en af Super Kois havedamme

Men er målinger nu overhovedet nødvendigt?

Svaret er både ja og nej. Det vil være et ja, hvis du har en dam med mange store fisk og dermed en stor belastning af vandkvaliteten. Mange og store fisk skal jo have en masse godt foder og kommer der noget ind, ja så kommer der også noget ud. Her vil regelmæssige målinger f.eks. en gang om ugen eller ved mistanke om et problem være passende.

Er din havedam derimod en naturnær dam med masser af planter og ingen eller få fisk, så vil den naturlige balance, der kommer efter en vis indkøringstid, være så god, at du ikke behøver bekymre dig ret meget om egentlige målinger.

Holder du koi karper er forudsætningen for succes og trivsel ganske enkelt en rigtig god vandkvalitet. I det følgende vil vi kigge lidt på nogen af de vigtigste værdier du selv på ganske enkel vis kan teste for. Du kan læse om følgende testmuligheder:

  • Hårdhed
  • pH-værdi
  • Iltindhold
  • Temperatur
  • Ammoniak
  • Nitrit
  • Nitrat
  • Fosfat
  • Kuldioxid
max tester vandvaerdier i super koi
Det er nemt og hurtigt at måle vandkvaliteten i havedammen

Hårdheden i vandet

Vandets hårdhed er et udtryk for, hvor meget calcium og magnesium, der er i vandet. Værdien opgives i hårdhedsgrader (°dH). Dette betyder som udgangspunkt ikke noget for koi karpernes trivsel. Du vil dog kunne se, at dine koi ofte viser mere røde farver i vand med en lav hårdhed (også kaldet blødt vand) og mere sorte farver i vand med en højere hårdhed.

Har du blødt vand i din havedam, evt. fordi du har brugt regnvand, så husk at kontrollere pH-værdien, da det bløde vand ganske let kan blive surt (lav pH-værdi)

pH-værdien

PH-værdien i havedammens vand er et udtryk for, om vandet er surt, neutralt eller basisk. Det måles på en logaritmisk skala 1–14. For vores havedamme er det området omkring pH 7, der er vigtigt. Kommer du under pH 5 eller over pH 10,5 kan det være dødeligt for dine fisk. Husk på, at når det drejer sig om en logaritmisk skala, så er f.eks. pH 6 – 10 gange mere surt end pH 7 og 100 gange mere surt end pH 8.

Da pH-værdien hænger nøje sammen med vandet hårdhed, er det svært at sænke pH-værdien i hårdt vand, mens det er ganske let i blødt vand (f.eks. regnvand)
Det er også værd at huske på, at biologiske filtre fungerer glimrende i en pH-værdi på ca. 8 og at du derved kan få noget sundt og godt vand til dine fisk.

Husk at der er en sammenhæng mellem indholdet af kuldioxid og pH-værdien. Du kender jo kulsyre fra f.eks. sodavand og ved nok at det er en svag syre.

Iltindhold i havedammen

Vær opmærksom på, at vandets iltindhold svinger med temperaturen. Det forholder sig ganske enkelt sådan, at der i koldt vand kan bindes meget mere ilt end der kan i varmt. Så når temperaturen stiger, så aftager vandets evne til at holde på ilten.

Koi karpers (og alle de andre fisks) behov for ilt er størst, når vandet er varmt og der kan let opstå iltmangel på varme dage og specielt hvis lufttrykket samtidigt er lavt.

Derfor skal du holde øje med, om dine fisk viser tegn på iltmangel ved at snappe luft i vandoverfladen eller at de har en alt for hurtig gællefrekvens. De skal bevæge deres gæller helt roligt, det må ikke virke besværet og hurtigt.

Det er ikke kun er fiskene, der har behov for en passende mængde ilt i vandet, men i høj grad også alle de gavnlige bakterier, der sørger for den biologiske filtrering. Fiskene er i særdeleshed afhængige af et godt, sundt og velfiltreret miljø netop på den varme årstid, hvor vi jo fodrer fiskene mest.
Det er i perioden med kraftig fodring og god vækst i fiskene, at du skal være ekstra opmærksom på iltindholdet i havedammens vand.

Derfor er det vigtigt, at du i denne periode ilter vandet godt og kraftigt – f.eks. med et springvand, et vandfald eller en luftpumpe. På den måde trives både fisk og det biologiske filtersystem og du undgår kedelige uheld med dine fisk.

luftsten og ilt bobler i havedam med planter
Iltning af vandet i havedammen er afgørende for dine fisk og din vandkvalitet

Temperatur

Temperaturen er også en vigtig del, når det handler om vandkvalitet i havedammen. På vores breddegrader giver temperaturen sjældent de store problemer.
Koi karperne trives dog allerbedst, når temperaturen kommer over 20 °C og så op til ca. 25 °C.
De kan dog tåle ned til næsten 2 °C og op til knapt 40 °C. Her er det meget vigtigt, at du husker på, at det drejer sig om absolutte yderpunkter og fiskene vil dø, når de bliver overskredet. Vi har også lige kigget på iltindhold, så husk ekstra iltning, når vandtemperaturen stiger og iltindholdet derved bliver mindre.
De meget lave temperaturen skal du holde dig for øje, når sikringen af havedammen om vinteren skal være optimal.

per måler temperatur i vandet B
Per måler vandtemperatur i en af havedammene hos Super Koi

Kvælstof

Kvælstof, der også kaldes Nitrogen, er et grundstof. I den almindelige molekyleform N2 udgør det ca. 78 % af jordens atmosfære. Kvælstof indgår i ufatteligt mange sammenhænge lige fra det store globale økologiske kredsløb, til alle livsprocesser, da det er et nødvendigt grundstof for alt liv.


I havedamme og filtersystemer taler vi om kvælstofkredsløbet i forbindelse med de processer, der skal omsætte det organiske affald på en effektiv måde, så fisk kan trives på bedste måde.
Kvælstof tilføres i form af fiskefoder og så kommer der forskellige ting som blade, pollen, støv og den slags ud i vores havedamme. Det er nu, at vores filter skal omsætte disse dele fra noget giftigt til noget næsten harmløst.

Kvælstof forekommer i flere forskellige former og de vigtigste kan du læse noget om her.

Ammoniak

Ammoniak bliver udskilt fra fiskenes gæller og deres urin. Det er et meget giftigt stof, men heldigvis bliver det under normale omstændigheder omdannet til ammoniumioner, der er harmløst for fiskene. Det er også i denne form, at planterne kan optage kvælstof.
Ved høj temperatur og høj pH-værdi omdannes ammoniakken dårligt, hvilket kan blive problematisk. Du kan fjerne det fra vandet med kraftig iltning og en bedre biologisk filtrering.

Nitrit

Nitrit har den kemiske formel NO2 og det ser vi ofte anvendt på de forskellige testsæt.
Det der er vigtigt for dig at vide er, at nitrit er meget giftigt for fiskene og andre levende organismer i vandet. Heldigvis kan de gavnlige bakterier i både dammen, men først og fremmest i dit filtersystem omsætte den giftige NO2ion til luftformigt kvælstof.
Selv ved lave koncentrationer af nitrit, der ikke er dødelige for fiskene, har det skadelige virkninger f.eks. i form af at virke væksthæmmende og stressfremmende.

nitrit forgiftning koi
De rødlige blodudtrækninger ses på denne koi med nitritforgiftning

Nitrat

Nitrat er slutproduktet i kæden af biologisk filtrering. På de forskellige testsæt kan du som oftest se den kemiske formel NO3− på nitrationen. Det er heldigvis stort set ugiftigt og der skal ret store koncentrationer til, inden man kan se hæmning af væksten og nyreproblemer hos fiskene. Tidligere brugte man navnet salpeter om nitrat og det kendes stadig fra ord som salpetergødning.
 
Under alle omstændigheder er nitrat den største kilde til kvælstof i gødningsprodukter. Så naturligvis vil et øget nitratindhold i din havedam kunne medføre, at der kommer alt for mange alger.
Du kan fjerne en masse nitrat fra din havedam ved at skifte en god portion vand. Det er vældigt godt til vanding andre steder i haven – og ved f.eks. at anlægge en effektiv rodzone.

Fosfat

Fosfater er forskellige salte af fosforholdige syrer og i vores sammenhæng er det PO4 vi måler på. Fosfat er meget vigtigt for alt liv på jorden og det indgår i ufatteligt mange processer.
I havedamme bliver indholdet af fosfat i vandet øget grundet fodring af fiskene. Det er selvfølgelig en helt naturlig proces. Du skal blot holde dig for øje, at et højt niveau kan medføre en øget vækst af alger.

Så tricket er at fodre korrekt, altså både det rigtige foder tilpasset temperaturen og den korekte korrekte mængde og ligesom ved for højt indhold af nitrat, at skifte noget vand og evt. udbygge filtersystemet med et godt rodzoneanlæg. Vi kender jo alle fosfat fra forskellige gødningsprodukter til både vores have og i landbruget.

Kuldioxid

I din havedam opstår kuldioxid CO2 ved de levende organismers respiration, så når dine fisk optager ilt via gællerne, skal de også af med noget kuldioxid. Bliver indholdet af kuldioxid i vandet for højt (ca. 10 mg/l), så kan fiskene ikke udskille det overskydende kuldioxid fra deres blod og kan rent faktisk blive kvalt.
Heldigvis er det ganske let at fjerne kuldioxid fra vandet i havedammen, ved at lave en kraftig iltning. Et veliltet rislefilter kan også virke effektivt.

Din havedam er et følsomt økosystem, som skal være i balance

Når du løbende holder øje med værdierne, så kan du regulere og sikre den bedste vandkvalitet – og dermed give dine fisk de bedste vilkår. Det kræver kun en lille indsats, men effekten er stor.  

Få flere gode råd om havedammen

God vandkvalitet i havedammen er vigtigt. Du kan andre få andre gode råd her under Nyttig Viden

Kig gerne forbi hos Super Koi. Her kan du få masser af inspiration i vores 3000 m2 store udstillinger. Vi deler også gerne ud af gode råd og hjælper dig med at finde de rigtige produkter, så du kan få god vandkvalitet i havedammen.

Vores webshop koishopper.dk er åben hele året. Her finder du også alt til bassinpleje.